«روغن خوراکی» فروش‌های "غکورش" را چرب کرد

۱۳۹۹/۸/۱۵ پنج شنبه
(0)
(0)
«روغن خوراکی» فروش‌های "غکورش" را چرب کرد
 «روغن خوراکی» فروش‌های

گلرنگ پخش مدیا - شرکت صنعت غذایی کورش در گزارش فعالیت ماهانه خود منتهی به مهرماه سال جاری، درآمد حاصل شده خود را در این دوره بالغ بر ۳.۸۶۴ میلیارد ریال گزارش کرده و مجموع فروش محصولات "غکورش" در مهرماه برابر با ۹۵.۱۸۰ تن به ثبت رسیده است.

درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت صنعت غذایی کورش در مهرماه، تفاوت قابل توجهی در مقایسه با شهریورماه نداشته و دوماه کم نوسانی را پشت سر گذاشته اما؛ در بخش «میزان فروش» طی دوره ماهانه افزایش ۴درصدی را نسبت به شهریورماه تجربه کرده و توانسته از ابتدای سال مالی تاکنون حدوداً ۲۰.۹۳۸ میلیارد ریال درآمد فروش را بدست آورد.

شرکت "غکورش" بیشترین میزان فروش طی دوره مهرماه را در بخش «نهادههای دامی» با ۴۹.۹۶۷تن داشته و جایگاه بعدی را بخش «روغن خوراکی» با ۲۳.۲۴۳ تن به خود اختصاص داده و این بخش از ابتدای سال مالی تاکنون در فروشهای "غکورش" حضور داشته است.

شرکت صنعت غذایی کورش در مهرماه بیشترین نرخ فروش را از بخش «روغن خوراکی» با ۱۰۰.۹۴۷.۸۲۱ ریال تجربه کرده که در مقایسه به شهریورماه با ۷ درصد افزایش را به همراه داشته است.

 

، گلرنگ پخش ، شرکت گلرنگ پخش ، گلرنگ پخش مدیا ، اخبار گلرنگ پخش ، سبد محصولات گلرنگ پخش ، رسانه صوتی شرکت گلرنگ پخش ، روابط عمومی گلرنگ پخش ، اخبار صنعت پخش ایران ، شرکت های توزیع کننده ، صنعت پخش ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبان ، مهندس شاملی ، مدیرعامل شرکت گلرنگ پخش ، مصاحبه گلرنگ پخش مدیا ، سایت گلرنگ پخش مدیا ، سایت گلرنگ پخش ، اینستاگرام گلرنگ پخش مدیا ، اینستاگرام گلرنگ پخش ، اویلا ، فامیلا ، مای ، آوین شیمی ، جیمینو ، صنعت غذایی کورش ، گلبرگ غذایی کورش ، آریان کیمیا تک ، هستی آرین تامین ، بزرگ ترین شرکت پخش ایران ، گروه صنعتی گلرنگ ، دکتر فضلی ، گلرنگ ، جی پی مدیا ، Gpmedia ، gpmedia ، gpmediair ، gpmediacom ، golrangpakhsh ، golrang pakhsh ، golrang_pakhsh ، golrangpakhsh ، golrangpakhshmedia ، golrang pakhsh media ، «روغن خوراکی» فروش‌های "غکورش" چرب کرد ، شرکت صنعت غذایی کورش ، شرکت صنعت غذایی کورش در گزارش فعالیت ماهانه خود منتهی به مهرماه سال جاری ، درآمد حاصل شده خود را در این دوره بالغ بر ۳۸۶۴ میلیارد ریال گزارش کرده و مجموع فروش محصولات "غکورش" در مهرماه برابر با ۹۵۱۸۰ تن به ثبت رسیده است ، درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت صنعت غذایی کورش در مهرماه ، «میزان فروش» طی دوره ماهانه افزایش ۴درصدی را نسبت به شهریورماه تجربه کرده ، شرکت "غکورش" ، شرکت "غکورش" بیشترین میزان فروش طی دوره مهرماه را در بخش «نهاده‌های دامی» با ۴۹۹۶۷تن داشته ، «روغن خوراکی ، ابتدای سال مالی تاکنون در فروش‌های "غکورش" ، شرکت صنعت غذایی کورش در مهرماه بیشترین نرخ فروش را از بخش «روغن خوراکی» با ۱۰۰۹۴۷۸۲۱ ریال تجربه کرده ،